loader icon

Política de Privacitat

1. Dret d’informació

Juan Bernaus Olsina/Sat Bernaus., amb domicili social en LC/ Les Eres nº 11 25330 Vilagrassa i DNI 40898712C
 (en endavant Juan Bernaus Olsina/Sat Bernaus), garantitza als usuaris d’Internet que accedeixen a la web http://www.satbernaus.com. (en endavant, als “Usuaris” o, en singular, l’“Usuari”) que les dades que facilitin a través d’aquest lloc web seran tractats en estricte cumpliment compliment d’allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (en endavant, la “LOPD”) i la seva normativa de desenvolupament. Amb aquesta finalitat, Juan Bernaus Olsina/Sat Bernaus informa als Usuaris sobre el procediment seguit per Juan Bernaus Olsina/Sat Bernaus per demanar les seves dades de caràcter personal i els usos a què seran destinats.


2. Informació que recaptem

  Juan Bernaus Olsina/Sat Bernaus obtè les dades personals dels Usuaris a través dels següents mitjans:
• Petició d’Informació o Contact a través del Formulari de Contact en http://www.satbernaus.com.
• Sol.licitud de pressupost en el formulari online habilitat a tals efectes en http://www.satbernaus.com.
• Cookies solament per http://www.satbernaus.com.

3. Ús de les dades personals d’Usuaris

  Juan Bernaus Olsina/Sat Bernau comunica als Usuaris als quals apliqui, que les dades personals que ens facilitin seran incorporades a un fitxer titularitat de Juan Bernaus Olsina/Sat Bernaus debidament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, sent emprats amb el propòsit de:

• L’ús o la prestació dels serveis i comercializatció dels nostes serveis, d’acord a Térmes i condicions del servei que s’estableixin entre  Juan Bernaus Olsina/Sat Bernaus i cadascun dels Usuaris;
• Respondre a les consultes o sol·licituds d’informació que puguin realitzar els Usuaris;
• Permetre l’accés a les opcions que requereixin de registre, en aquest cas l’Usuari haurà d’atendre les condicions particulars que s’estableixin en cada cas;
• En el cas que l’Usuari hagi marcat la corresponent casella a aquests efectes, mantenir-lo informat a través de l’enviament de notificacions per email i / o altres mitjans electrònics, el contingut de les quals versarà principalment sobre les nostres activitats, projectes, serveis, actualitzacions i noves característiques del lloc web, solució de problemes, inactivitat o baix ús, detecció i prevenció d’errors o en general per complir amb els Termes i condicions del servei.

L’Usuari és l’únic responsable de la informació que proporcioni en el lloc web. En cap cas seran facilitades a tercers, i si en un futur Juan Bernaus Olsina/Sat Bernaus desitgés utilitzar-los per a fins diferents dels referits, l’informarem d’aquests nous fins i demanarem el seu consentiment.

Certs serveis prestats en el lloc web poden contenir condicions d’ús particulars amb previsions en matèria de protecció de dades personals, que prevalen sobre aquesta política de privacitat. En aquest sentit, és important que l’Usuari tingui present els següents advertiments.

Juan Bernaus Olsina/Sat Bernaus utilitza cookies en el seu web. Per a més informació referent a això consulti la nostra Política de Cookies.

4. Compartir informació amb tercers

No compartirem informació personal que hagin publicat en el seu registre, llevat que tinguem el seu consentiment exprés i que considerem de bona fe que està permès per llei o que cal revelar-la de forma raonable per complir amb un procediment judicial, incloses entre d’altres, citacions per un judici civil o penal, ordres judicials o altres revelacions obligatòries.

Podem revelar la seva informació personal a un tercer com a part de la venda d’actius de Juan Bernaus Olsina/Sat Bernaus, d’una filial o divisió, o arran d’un canvi de control de l’empresa o d’una de les seves filials, o per preparar qualsevol d’aquests esdeveniments. Qualsevol tercer a qui transferim o venguem els nostres actius tindrà dret a continuar utilitzant la informació personal i altres dades que ens proporcioni l’Usuari en la manera que disposa aquesta Política de Privacitat.

Podem contractar a empreses de tercers i a persones per facilitar els nostres serveis (com, per exemple, en tasques de manteniment, anàlisi, auditoria, màrqueting i desenvolupament). Aquestes terceres parts tindran un accés limitat a la informació de l’Usuari només per executar aquestes tasques en representació nostra, i estan obligades davant Juan Bernaus Olsina/Sat Bernaus a no revelar-la o utilitzar-la per altres fins.

5. Consentiment de l’Usuari

L’enviament de les dades, mitjançant l’ús dels formularis electrònics habilitats per Juan Bernaus Olsina/Sat Bernaus al lloc web o missatges de correu electrònic o continguts facilitats per l’Usuari a través del lloc web, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. L’acceptació de l’Usuari per tal que les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides a l’apartat “Ús de les dades personals d’Usuaris” d’aquesta Política de Privacitat, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposa la legislació vigent. En aquest sentit, l’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a Juan Bernaus Olsina/Sat Bernaus són veraces i es fa responsable de comunicar a Juan Bernaus Olsina/Sat Bernaus. qualsevol modificació de les mateixes.

6. Drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició

L’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos a la LOPD. L’Usuari podrà exercir aquests drets, prèvia acreditació de la seva identitat mitjançant fotocòpia o escaneig de D.N.I. dirigint-se a Juan Bernaus Olsina/Sat Bernaus.., amb domicili social a LC/ Les Eres nº 11 25330 Vilagrassa, o bé a la següent adreça de correu electrònic: info@satbernaus.com.

En el moment en què l’Usuari exerceixi els seus drets de cancel·lació, totes les dades personals, així com la informació i contingut que tinguem emmagatzemada seran cancel·lats. Així mateix, en cas que l’Usuari exerceixi el dret de cancel·lació sobre les dades necessàries perquè   Juan Bernaus Olsina/Sat Bernau pugui prestar els serveis del lloc web, Juan Bernaus Olsina/Sat Bernaus  es veurà obligat a donar per finalitzada la seva relació amb l’Usuari, procedint a donar-lo de baixa, sense dret a cap reclamació per part d’aquest.

7. Seguretat

Juan Bernaus Olsina/Sat Bernaus manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades requerides pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través del lloc web.

No obstant això, tot i la implementació diligent d’aquestes mesures, l’Usuari ha de saber que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables, sense que Juan Bernaus Olsina/Sat Bernaus pugui garantir que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan dels serveis oferts a la web o que puguin accedir o manipular els missatges i comunicacions de qualsevol classe que els Usuaris difonguin o posin a disposició de tercers a través d’aquests serveis.

8. Modificació de la present Política de Privacitat

Juan Bernaus Olsina/Sat Bernaus es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a futurs usos que projecti realitzar de les dades personals dels Usuaris del lloc web. En tot cas, ha d’informar prèviament als Usuaris dels canvis que es produeixin en aquesta política. Per això, es recomana a l’Usuari que procedeixi a la lectura de la Política de Privacitat del lloc web cada vegada que hi accedeixi.

En el cas que desitgi formular qualsevol suggeriment o comentari en relació amb la nostra Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal pot dirigir-se a Juan Bernaus Olsina/Sat Bernaus . amb domicili social LC/ Les Eres nº 11 25330 Vilagrassa i DNI 40898712C , o bé a la següent adreça de correu electrònic: info@satbernaus.com.

9. Integritat de la Política de Privacitat

En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fóra anul·lada o considerada nul·la, la resta de condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació en cada moment.